Algemene Voorwaarden - Black & Light

Versie 1.1: Gedeponeerd bij http://voorwaarden.net (zoekwoord “Black and Light”) op 13 december 2018


1. Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Black & Light.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze
voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage of kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

 


2. Fotoreportages


1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar
artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste
foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft
gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan
u te tonen.
U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Train uw paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan.
Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
4. Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden.
Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht)
toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5. Binnen 7 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein
formaat kunt bekijken.
Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen.
Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op
welke wijze dan ook.
6. Het foto tegoed dat wordt aangeboden bij een fotoreportage is 1 maand geldig vanaf de dag dat de link van uw persoonlijke bestel-
pagina is toegezonden. Daarna komt het foto tegoed te vervallen.

 


3. Boekingen


1. Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de site, per post of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de
ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een
deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Het verschuldigde bedrag voor het fotoreportage en de reiskosten dient tijdens de reportage contant en liefst
gepast te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving is ook mogelijk. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan
kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
5. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk.
In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotografe recht op de overeengekomen
vergoeding, verminder met de nog niet gemaakte kosten.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet,
vanwege de apparatuur. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de
kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege de regen alsnog niet door heeft kunnen gaan.
7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen
enkel geval mogelijk.

 


4. Betalingen & levertijd


1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling,
de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Alblasserdam afhalen en contant betalen bij afevering.
Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet
volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de
geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen
en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Van iedere afgedrukte foto die u koopt, ontvangt u geheel gratis een digitale foto op lage resolutie per email. Let op, dit digitale
bestand is uitsluitend voor privé gebruik en mag niet worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
6. Fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur om uw bestelling zelf af te halen bij de fotograaf. Kiest u ervoor de
bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

 

5. Cadeaubonnen, GiftCards en VVV Cadeaubon

1. Wij accepteren de VVV Cadeaubon (ook de oudere VVV Irischeque). U kunt een geldige VVV cadeaubon gebruiken om
fotoreportages, nabestellingen en producten in de shop geheel of gedeeltelijk te betalen. De bon kunt u 1x voor de volledige waarde
gebruiken, u ontvangt geen geld of tegoed bonnen retour. Indien een VVV Cadeaubon na controle door VVV Geschenkbon B.V. niet
geldig blijkt te zijn verklaard, dient u alsnog de openstaande waarde te voldoen.
2. U kunt bij Black & Light een GiftCard kopen. De GiftCard is een digitaal pasje t.w.v. 25,- euro, 100,- euro of een door u te bepalen
bedrag boven de honderd euro. Iedere Giftcard is voorzien van een unieke QR code.
3. De GiftCard kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
4. U mag een GiftCard schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheids datum blijft staan om de originele dag van afgifte.
5. Een GiftCard is 1 jaar geldig na afgifte door EquiShots.
6. Iedere GiftCard heeft een unieke QR code waarin de waarde, verloopdatum en een unieke code verwerkt zijn.
7. U kunt de GiftCard besteden aan een fotoshoot, nabestellingen en items uit de Black & Light shop.
8. De waarde van de GiftCard wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
9. Een GiftCard kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling
een lagere waarde heeft dan de waarde van de GiftCard.
10. Heeft u meer dan 1 GiftCard? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

 


6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid


1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de
voorbeeldfoto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk
voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om
alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een offciële
klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf,
uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

 


7. Auteursrechten & Publicaties


1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven
altijd in het bezit van Black & Light. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.
Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet
u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt,
heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken,
digitale bestanden en publicaties.
5. Op al onze foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Black & Light. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend
voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. De fotografe mag de foto’s van uw paard, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen
en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het
paard, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Black & Light wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact
op met Black & Light. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Black & Light” of
“Foto:www.blackandlight.nl”.
Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het
bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan
de fotografe te doen toekomen.
10. Indien fotograsche werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen
en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht
van de fotograaf.
11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde
fotografsche werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
12. Geen enkel gebruik van het fotograsche werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van
de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst
met de fotograaf dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht
van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300,- euro.

 

8. Licenties


1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de
vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of
de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik,
in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het
begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen
die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de
overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas
worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 


Renske de Smit
Black & Light Paardenfotografie
Noord en Landzigt 12, 2953 DZ Alblasserdam